God of the Brain

Screen Shot 2018-02-20 at 11.57.05 PM copy

God of the Brain from LuYang on Vimeo.

Special Thanks:

KHOJ INTERNATIONAL WORKSHOP GOA 2017
???? ????????? ??????? ???? ????

POR MAR COLLECTIVE
??? ??? ????????

Group Members:
BHISAJI GADEKAR
?????? ??????
DIPTEJ VERNEKAR
??????? ????????
SAHIL RAVINDRA NAIK
????? ??????? ????
SHILPA MAYENKAR
?????? ?????

Volunteers:
ANKIT PATEL
????? ????
DHIRAJ PEDNEKAR
???? ???????
PRITESH NAIK
??????? ????
RAJARAM NAIK
??????? ????
SAGAR NAIK MULE
???? ???? ????
JAGWINDER SINGH
???????? ????

Dancer:
RAHUL ROHIDAS GAUDE
????? ??????? ?????

Music:
AKHEEL KAVLEKAR
???? ??????
NIKHIL KAVLEKAR
????? ??????

GAMEFACE : Holy Ghost

Sound Recording:
FRANCESCO FONASSI (ITALY)
???????????? ?????????? (????)

Singer:
SHAILESH RAMAMURTHY
????? ??????????

Screen Shot 2018-02-20 at 11.57.22 PM copy Screen Shot 2018-02-20 at 11.57.41 PM copy Screen Shot 2018-02-20 at 11.58.01 PM copy Screen Shot 2018-02-20 at 11.58.17 PM copy Screen Shot 2018-02-20 at 11.58.44 PM copy Screen Shot 2018-02-20 at 11.59.28 PM copy Screen Shot 2018-02-20 at 11.59.43 PM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.00.05 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.00.28 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.01.01 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.01.13 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.01.28 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.01.43 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.02.05 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.02.23 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.02.44 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.03.03 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.03.17 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.03.30 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.03.47 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.04.00 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.04.35 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.04.55 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.05.12 AM copy Screen Shot 2018-02-21 at 12.05.25 AM copy